Tjenestevilkår

Zondo Norge AS tjenestevilkår v.1.3.4

Vilkår for leie av tjenester hos Zondo Norge AS

Zondo Norge leverer serverplass, markedsføring og utvikling av materiale for World Wide Web. Vi har både juridiske og etiske regler som må overholdes i forbindelse med disse tjenestene. Vårt generelle formål er å være leverandør i forbindelse med presentasjon av informasjon via Internett. Vi forbeholder oss rett til å suspendere eller avslutte en kundes adgang til enhver service som vi leverer hvis vi finner at denne service er blitt misbrukt.

1. Generelt
Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på Zondo.no, samt bestillingsskjema, som kunden fyller ut for å få adgang til Zondo Norge sine tjenester. Avtalen er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema og Zondo Norge ved e-post – ordrebekreftelse – bekrefter at bestillingen er mottatt. Zondo Norge har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 5 virkedager etter at slik e – post bekreftelse ble sendt. Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Zondo Norge og som Zondo Norge forholder seg til. Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 måneder. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en nye avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr. punkt 10. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper. Ved ny periode vil kunden bli fakturert minst 60 dager i forkant for ny tjenesteperiode. Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

2. Tjenesten
2.1. Avtalen
Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Zondo Norge slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Zondo Norge er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten.
Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Zondo Norge. Zondo Norge kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc.) inntil betaling for tjenesten er registrert. Zondo Norge har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen. Ved bestilling, godtar kunden at Zondo Norge sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen. Vi vil reagere sterkt overfor de som måtte bruke eller forsøke å bruke en internettkonto eller datamaskin uten eierens tillatelse. Dette inkluderer passord-misbruk, tyveri av informasjon, misbruk av sikkerhets-huller mv. Enhver uautorisert bruk av kontoer eller datamaskiner av Zondo Norge ‘s kunder, uansett om det er angrep på kontoer eller datamaskiner hos Zondo Norge, vil automatisk gi advarsel, suspensjon eller oppsigelse av konto og anmeldelse, avhengig av angrepets alvor.
2.2. Domeneregistrering
Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett. Når domenet er registrert vil kunden ha en eksklusiv bruksrett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen. Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnepolitikk.
2.2.1. Navnetjenere
Endringer av navnetjenere finner som hovedregel sted ved at Kunden kontakter ny registrar for flytting. Kunden er pålagt å sende melding til Zondo Norge når slik flytting har funnet sted jf. punkt 10. Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt.
2.2.2. Tvisteløsning
Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnepolitikk. Zondo Norge tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som er pålagt Zondo Norge iht. registraravtalen.
2.3. Webløsninger
Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Det lagres backup av våre kunders webhotell med e-post og database i tre backupsystemer; daglig, ukentlig og månedlig. Zondo Norge er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser, tap av arbeidsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighet klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør ha en oppdatert backup av sine hjemmesider/grafikk liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig innenfor normal arbeidstid. Hvis vi ikke er i stand til å levere denne service fra dag til dag, vil kundene kunne kreve forholdsvis motregning ved neste fakturering eller kreditnota.
2.4. E-post
Uoppfordret kommersiell reklame er ikke tillatt via epost, og vil resultere i suspensjon eller oppsigelse etter vurdering av Zondo Norges ledelse. Kommersiell reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskusjonsgrupper og epost mailinglister. Upassende utsending kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av tjenester levert av Zondo Norge. Se i nyhetsgruppens eller mailinglistens charter om reklame er tillatt. «Spamming», eller utsendelser av beskjeder til mange forskjellige off-topic nyhetsgrupper er uetisk og vil bli behandlet deretter.
2.5. Trafikk og overføring
For webhotell pakkene som inneholder “Ubegrenset overføring” gjelder dette kun av normalt innhold. Normalt innhold inkluderer ikke shareware, pornografi, eller lignende ressurskrevende materiale. Alle webhotell er begrenset av normalt ressursforbruk, slik at kontoer som tar unormalt stor del serverens ressurser vil bli stoppet. Slike kontoer vil måtte inngå egne avtaler om å bli flyttet til en egnet server tilpasset kundens forbruk.
2.6 Fri Trafikk
Zondo Norge AS har i utgangspunktet fri trafikk på alle våre webhotell. Ved grov utnyttelse forbeholder dog Zondo Norge AS seg retten til å stenge eller redusere brukerens webhotell. Dette kan være på grunn av for eksempel deling av store filer som film, musikk og store filer, eller bruk av programvare eller andre CMS løsninger som tar stor båndbredde eller krever store ressurser på våre servere. Ved mindre brudd bes brukeren flyttet over til for eksempel en VPS eller dedikert server, alt etter kundens behov.

3. Kundens plikter
3.1. Generelt
Domenesøknad/bestilling av web utføres av Zondo Norge på bakgrunn av informasjon fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e – post el, kan Zondo Norge ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.
3.2. Domeneregistrering
Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Zondo Norge vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt. Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Zondo Norge kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til primær og sekundær navnetjener, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Zondo Norge formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.
3.3. Programvare
Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Zondo Norge seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.
3.3.1. Eierskap
Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
3.3.2. Ansvar for publisering
Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.
3.3.3. Familievennlig profil
Zondo Norge forbeholder seg retten til å vurdere kunden individuelt, og dermed nekte service til de vi anser bryter med vår politikk. Kunder må kun bruke Zondo Norges webhotelltjenester til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som det er copyright på. Det er uttrykkelig forbudt å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis håndtere uanstendig, pornografisk (mykporno eller hardporno), satanistisk og rasistisk materiale, eller materiale som krenker menneskeverdet, glorifiserer krig eller er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning ved hjelp av tjenester levert av Zondo Norge. Det er helt opp til Zondo Norges ledelse å vurdere om dette er tilfelle. Zondo Norge kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.
3.3.4. Konsesjoner
Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

4. Kontrollmekanismer
4.1. Sikkerhet og intern-kontroll
Zondo Norge formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Zondo Norge endringer av kontrollopplysninger.
4.2. Passord
Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Zondo Norge har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.
4.3. Backup
Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer som publiseres gjennom Zondo Norge sine servere. Zondo Norge vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.
4.4. Innsyn og utlevering av opplysninger
Zondo Norge kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil. Zondo Norge har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser. Zondo Norge kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Zondo Norge sine tjenestemaskiner. Zondo Norge skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig. Zondo Norge vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Zondo Norge ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt. Zondo Norge forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

5.Priser og betaling

Betaling skal enten skje mot faktura eller ved bruk av kredittkort. Ved forsinket betaling påløper 12,5% rente fra forfall. Ved purring på faktura påløper NOK 35.- i purregebyr. For kunder som har bedt om kopi av faktura i posten, beregner vi et fakturagebyr – for tiden NOK 30,- Dette gjelder kun de som spesifikt ber om å få faktura pr post.

Alle priser kan endres med 3 måneders varsel, og uansett med 30 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode. Prisendring på domener varsles ikke pr e-post, og de til enhver tid gjeldende priser publiseres på våre nettsider.

Alle tjenester faktureres vanligvis forskuddsvis for 12 måneder. Faktureringstidspunktet kan variere. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter. Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet.

6. Ansvarsbegrensning
6.1. Toppnivåregistrar
Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar og som Zondo Norge må respektere som registrar av domener. Zondo Norge kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivå registrar.
6.2. Skadesløsholdelse
Kunden forplikter seg til å holde Zondo Norge skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Zondo Norge som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom Zondo Norge sine tjenestemaskiner.
6.3. Fraskrivelse av ansvar
Zondo Norge kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Zondo Norge vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap. Zondo Norge holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Zondo Norge kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Zondo Norge side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde, og maksimalt 5 000 NOK. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra Zondo Norge side, er erstatningsplikten begrenset til 10 000 NOK. Zondo Norge er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Zondo Norge ‘s internettsider.
6.4. Opphør eller suspensjon uten varsel
Zondo Norge kan uten forutgående varsel fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Zondo Norge sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Zondo Norge sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Zondo Norge setter. Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r).

7. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

8. Overdragelse, flytting eller videresalg
8.1. Overdragelse
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Zondo Norge. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.
8.2. Flytting av domene
Ved flytting av domene til annen leverandør enn Zondo Norge er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. I de tilfeller hvor toppnivåets navnepolitikk krever en godkjennelse av Zondo Norge, som den tidligere leverandør, skal det av sikkerhetsmessige grunner, benyttes et særskilt skjema utarbeidet av Zondo Norge. Kundeforholdet til Zondo Norge må kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.
8.3. Flytting forøvrig
Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Zondo Norge kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.
8.4. Videresalg
Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Zondo Norge.

9. Angrerett, oppsigelse og stenging
9.1. Generelt om angrerett
Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytting, kan man ikke påberope seg angrerett. Ved bruk av angreretten skal kunden sende inn signert, skriftlig melding om dette til Zondo Norge og Zondo Norge vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området. Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillings-tidspunktet.
9.1.1. Domeneregistrering og tilleggstjenester
Domene – tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal – 14 dagers – angrefrist ikke er utløpt. Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Tjenesten kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager. Dersom Zondo Norge mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.
9.1.2. Øvrige tjenester
Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er poststemplet eller på annen måte meddelt Zondo Norge innen utgangen av angrefristen.
9.2. Generelt om oppsigelse
Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet. Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.
9.2.1. Oppsigelse fra kunden
Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden. Oppsigelse skal finne sted iht. punkt 10.
9.2.2. Oppsigelse fra Zondo Norge
Zondo Norge forbeholder seg retten til å si opp en tjeneste til enhver tid, med 30 dagers varsel. Alle gebyr/leieavgifter mv. som er betalt forut, vil bli forholdsmessig tilbakebetalt, hvis Zondo Norge benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refundering, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden.
9.3. Stengning eller suspensjon
Ved brudd på bestemmelsene i denne avtalen, eller ved manglende betaling jf. 5. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 10., vil Zondo Norge nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Zondo Norge forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

10. Fremgangsmåte ved behov for brukerstøtte, ved oppsigelse, angrerett mv.
10.1. Sikkerhet ved endringer
Zondo Norge kan velge å ignorere henvendelser når endringsskjema sendes fra en avsender som ikke er registrert som Kunde eller bruker hos Zondo Norge, ved mangelfullt eller uleselig utfylt skjema.
10.2. Avbestillingsskjema
Oppsigelse av tjenesten gjøres ved at kunden logger seg inn på sin kundeside og legger inn en henvendelse om at tjenesten ønskes sagt opp. Oppsigelser gjort pr. telefon til vårt supportsenter er ikke gyldige om det skulle oppstå en tvist om oppsigelse er gjort i rett tid.

11. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan Zondo Norge kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Zondo Norge forbeholder seg retten til å vedta verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

12. Ufravikelige rettsregler
Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.